styleToAttribute: {
    [index: string]: string;
}

Type declaration

  • [index: string]: string

Generated using TypeDoc